Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS

Eglwysi

Churches

Hanmer

Sant Chad

St. Chad

Cyf. AO:
SJ 456398
Rhestredig:
Gradd II*
Cyn 1974:
Sir Fflint (Maelor)
1974 - 1996:
Clwyd
Ers 1996:
Wrecsam
Hanmer Parish Church
OS Ref.:
SJ 456398
Listed:
Grade II*
Pre 1974:
Flintshire
1974 - 1996:
Clwyd
Since 1996:
Wrexham

Roedd y plwyf hynafol Hanmer yn cynnwys trefgorddau Llys Bedydd, Owrtyn, Halchdyn, Hanmer, Tybroughton a Willington.

The ancient parish of Hanmer  consisted of the townships of Bettisfield, Overton, Halghton, Hanmer, Tybroughton and Willington.

Roedd y plwyf yn esgobaeth Lichfield tan 1541, pan gafodd ei drosglwyddo i'r esgobaeth newydd o Gaer. Yn 1849, cafodd ei drosglwyddo i esgobaeth Llanelwy.

The parish was in the diocese of Lichfield until 1541, when it was transferred to the new diocese of Chester. In 1849, it was transferred to the diocese of St. Asaph.

Yn 1836, aeth y drefgordd Owrtyn i'r plwyf newydd Owrtyn. Yn 1879, aeth y rhan fwyaf o'r trefgordd Llys Bedydd i blwyf newydd Llys Bedydd. Yn 1948, crëwyd  y plwyf newydd Talwrn Green allan o rannau o'r trefgorddau Tybroughton a Willington.

In 1836, the township of Overton went to the new parish of Overton. In 1879, most of the township of Bettisfield went to the new parish of Bettisfield. In 1948, the new parish of Tallarn Green was created out of parts of the townships of Tybroughton and Willington.

Roedd y cyfeiriad hynaf a gofnodwyd i eglwys yn Hanmer yn dyddio o OC 1110. Cafodd yr eglwys ei dinistrio yn 1463, yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau, ond wedi cael ei hailadeiladu gan 1490. Pedair canrif yn ddiweddarach, ar y 3 Chwefror, 1889, cafodd ei ddinistrio gan dân. Cafodd ei ail-adeiladu yn rhannol, ac fe'i hail-agorwyd ar gyfer addoli ar y 19 Ebrill 1892. Fodd bynnag, nid oedd y gangell ailadeiladwyd tan 1936.

The oldest recorded reference to a church at Hanmer dates from AD 1110. The church was destroyed in 1463, during the Wars of the Roses, but had been rebuilt by 1490. Four centuries later, on the 3rd February 1889, it was destroyed by fire. It was partially rebuilt, and was re-opened for worship on the 19th April 1892. However, the chancel was not rebuilt until 1936.

Mae'r eglwys wedi ei chysegru i Sant Chad, oedd, yn dybiedig, bedyddio dychweledigion yn Llyn Bedydd, llyn bach gerllaw.

The church is dedicated to St. Chad, who, reputedly, baptised converts in Llyn Bedydd, a small mere nearby.

Yn 1383, priodwyd Owain Glyndŵr a Marged Hanmer yn Eglwys Hanmer.

In 1383, Owain Glyndŵr and Marged Hanmer were married at Hanmer Church.


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 23ain Awst 2014 - This page was last revised 23rd August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068