Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Clwyd Family History Society
Clwyd FHS logo

Cofebion Rhyfel

War Memorials

Gall Cofebion Rhyfel fod yn adnodd defnyddiol am haneswyr teulu.

Mae aelodau Gymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd wedi tynnu llun, trawsgrifio ac ymchwilio y rhan fwyaf o'r Cofebion Rhyfel yng ngogledd-ddwyrain Cymru, ac mae rhai yn unig ar draws y ffin yn Lloegr.

Mae enwau'r rhai a fu farw hyd at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd yn cael eu rhoi.

War Memorials can be a useful resource for family historians.

Members of the Clwyd Family History Society have photographed, transcribed and researched the majority of the War Memorials in north-east Wales, and some just across the border in England.

The names of those who died up to the end of the Second World War are given.

Gellwch chi:

1. Chwilio am enw person

2. Gweler y rhestr gyflawn o gofebion

3. Canfod gofeb drwy sir:

    Conwy - Sir Ddinbych - Sir y Fflint - Wrecsam

You can:

1. Search for a person's name

2. View the complete list of memorials

3. Find a memorial by county:

    Conwy - Denbighshire - Flintshire - Wrexham

 

National War Memorial - Cardiff

Cofeb Ryfel Genedlaethol, Gerddi Alexandra, Parc Cathays, Caerdydd
National War Memorial, Alexandra Gardens, Cathays Park, Cardiff

Mae'r prosiect yn bwriadu darparu offeryn ymchwil ar gyfer rheiny sy'n ymchwilio i hanes eu teulu. Nad yw, mewn unrhyw ffordd, ymgais i ogoneddu rhyfel neu i gydoddef militariaeth, imperialaeth neu gwladychiaeth.

The project is intend to provide a research tool for those researching their family history. It is not, in any way, an attempt to glorify war or to condone militarism, imperialism or colonialism.


Diweddarwyd y tudalen ddiwethaf 24ain Awst 2014 - This page was last revised 24th August 2014
Hawlffraint © 2014 Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd - Copyright © 2014 Clwyd Family History Society

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF 512068 - REGISTERED CHARITY 512068