Cyhoeddiadau

Cartref > Cyhoeddiadau


                                                        Cyhoeddiadau

 


 

CYHOEDDIADAU

 

Trawsgrifiadau Cofrestri Plwyf

Ym 1984, penderfynodd pwyllgor CHT Clwyd ymgymryd â'r gwaith enfawr o wneud trawsgrifiadau llawn o'r holl gofrestri plwyfi cyn 1813 yn Sir Clwyd fel, yr oedd bryd hynny.

Mae aelodau CHT Clwyd ledled y Deyrnas Unedig bellach wedi treulio pedwar deg mlynedd yn trawsgrifio, gwirio, datrys ymholiadau (gyda chymorth staff Archifdai’r Sir a Llyfrgell Genedlaethol Cymru), teipio, ailwirio, a mynegeio.

Mae'r cofrestri hŷn - cyn 1754 ar gyfer priodasau, a chyn 1813 ar gyfer bedyddiadau a chladdedigaethau - yn anodd eu darllen, oherwydd, fel arfer, nid oedd gosodiadau safonol yn cael eu defnyddio cyn y dyddiadau hynny.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r trawsgrifiadau wedi'u gwneud o'r ffacsimili (llungopïau o'r cofrestrau gwreiddiol) sy'n cael eu cadw gan y Rheithor neu'r Ficer lleol; ond lle bu'r rhain yn anodd eu darllen, mae Archifdai Sir y Fflint a Sir Ddinbych wedi caniatáu i'r Gymdeithas drawsgrifio o'r cofrestrau gwreiddiol - gan ddefnyddio lamp Ultra-Violet os oedd angen. (Gwnaeth un aelod o'r tîm y sylw yn ystod cyfnod y prosiect, y bod  gannoedd o gofnodion a oedd yn annarllenadwy mewn golau cyffredin, ond bod 95% o'r rhain wedi'u nodi'n glir o dan y lamp UV).

Mae cofnodion y gofrestr wedi'u cymharu â “Thrawsgrifiadau'r Esgobion” (lle mae'r rhain yn bodoli), ac mewn rhai achosion mae “Trawsgrifiadau'r Esgobion” wedi'u defnyddio i lenwi bylchau yn y cofrestri gwreiddiol. Gwnaethpwyd pob ymdrech i sicrhau cywirdeb.

Mae Archifdai’r Sir, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac awdurdodau’r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn hynod o gydweithredol drwy gydol y prosiect.

Y mae y cyssylltiad yn awr wedi ei orphen — hyd y flwyddyn 1813. Mewn rhai plwyfi, y mae gweithgorau wedi bod yn frwdfrydig yn parhau tu hwnt i 1813 ers cryn amser; ac mae'r Gymdeithas bellach wedi penderfynu ceisio parhau â'r prosiect cyfan. Bydd llwyddiant y fenter hon, wrth gwrs, yn dibynnu ar barodrwydd a brwdfrydedd y gwirfoddolwyr! Os hoffech helpu, cysylltwch â'r Gymdeithas.

Mae trawsgrifiadau ar gael mewn fformat llyfryn traddodiadol a hefyd ar ficrofiche. Am restr lawn o'r cofrestrau sydd wedi'u trawsgrifio hyd yn hyn, gweler y Rhestr Prisiau Cyhoeddiadau.

Os ydych yn chwilio am enw neu gyfenw arbennig, mae un o’n haelodau, Jill Rose, wedi bod yn gweithio ers rhai blynyddoedd ar fynegai sydd wedi’i seilio’n bennaf ar drawsgrifiadau cofrestr plwyf y Gymdeithas. Mae’r mynegai bellach ar gael ar ei gwefan "Clwyd Surnames". Beth am edrych ar y mynegai? Gallai eich helpu i benderfynu pa drawsgrifiadau i'w prynu!

Lawr-lwythwch     Download a Bookstall Price List and Order Form

                                           Download a Publication Price List

Cyhoeddiadau Eraill

Mae'r Gymdeithas wedi cyhoeddi setiau data amrywiol eraill, fel llyfrynnau neu ar gryno ddisgiau, megis :- 

  • Cofrestri Claddedigaethau o Fynwentydd Awdurdod Lleol ac Anghydffurfwyr,
  • Arysgrifau Coffa,
  • Crwydr Priodas,
  •  Ewyllysiau Cymreig wedi eu Profi yn Nghaer,
  • Cofrestrau Anghydffurfiol ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint,
  • Cyfrifiad Wrecsam 1841,

Am restr lawn, gweler y Rhestr Prisiau Cyhoeddiadau ar gyfer Cyhoeddiadau Eraill :-

Download a Publication Price List for Other Publications

Download a Publication Order Form

 

GenFair.

Mae'r holl Gyhoeddiadau hefyd ar gael i'w prynu trwy ein cyflenwr ar-lein  -   GenFair

 

Gwasanaeth Chwilio

Gall ymchwilwyr ofyn am "edrychiadau" o drawsgrifiadau cyhoeddedig y Gymdeithas o Gofrestrau Plwyf ac Arysgrifau Cofebion;  (h.y. Sir Ddinbych a Sir y Fflint hanesyddol yn bennaf, ynghyd ag ardal Edeirnion yn Sir Feirionnydd hanesyddol) ar gyfer enwau unigol.

  • Aelodau Prydeinigl ac Ewropeaidd,  - y tâl yw £2 am hyd at dair llinell, £4 am bedair i chwe llinell, ac ati.
  • Mae gan aelodau tramor hawl i ddeg chwiliad am ddim yn nhrawsgrifiadau Cofrestr y Plwyf ac Arysgrifau Coffa bob blwyddyn.
  • Gall y rhai nad ydynt yn aelodau hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, y tâl yw £4 am hyd at dair llinell, £8 am bedair i chwe llinell, ac ati.

Nid yw'r Gymdeithas yn gallu darparu gwasanaeth "ar-lein" ar gyfer pobl sy'n chwilio; lawrlwythwch “look-up request form, a'i phostio, ynghyd â siec neu archeb bost, i'r cyfeiriad uchod gan ddefnyddio post confensiynol.

Er y cymerir pob gofal i roi gwybodaeth gywir yn ddidwyll, ni all y Gymdeithas fod yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau a wneir wrth drawsgrifio. Ni ellir ad-dalu ffioedd, hyd yn oed os na chanfyddir unrhyw wybodaeth, oherwydd bod amser wedi'i dreulio ar yr ymchwil. Os bydd ffi anghywir yn dod i law, dim ond yr un faint o ymchwil a wneir.